Zapytanie ofertowe – 2/POIR/3.2.1/2016

zapytanieofertowe_ue

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 02.12.2016r. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

1) osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską na adres siedziby Zamawiającego: „KIEPUREX” Spółka jawna A.P.P. Kiepurowie, Wapiennik 25, 42- 165 Lipie.

2) elektronicznie na adres e-mail: kiepurex.przetargi@op.pl

W przypadku dostarczenia osobistego lub przesłania oferty pocztą/kurierem o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty do wyżej wskazanego oddziału Zamawiającego.

Termin składania ofert

Do dnia 02.12.2016r do godziny 23:59:59.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kiepurex.przetargi@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Kiepuraprzemyslaw.kiepura@kiepurex.pl, tel +48 34 318 89 39

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa walcowni do walcowania taśm (blach taśmowych) bez powłok iz powłokami: cynku-Zn, cynkowo-aluminiowych- Zn-Al., oraz aluminiowo-krzemowych Al.-Si niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy KIEPUREX poprzez wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnych, cienkościennych rur i kształtowników” w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Miejsce realizacji dostawy:

Polska, 98-355 Działoszyn, Trębaczew, ul. Przemysłowa 20

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest walcownia do walcowania taśm (blach taśmowych) bez powłok iz powłokami: cynku-Zn, cynkowo-aluminiowych- Zn-Al., oraz aluminiowo-krzemowych Al.-Si. Urządzenie to jest niezbędne do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy KIEPUREX poprzez wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnych, cienkościennych rur i kształtowników” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa walcowni do walcowania taśm (blach taśmowych) do realizacji projektu, umożliwiająca wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów- cienkościennych rur i kształtowników z różnych gatunków stali bez powłok i z powłokami(cynku-Zn, cynkowo-aluminiowych- Zn-Al., oraz aluminiowo-krzemowych Al.-Si).

Dane techniczne:

Dane materiału:

taśma stalowa, w gatunkach: DD11, DC01, HC220, DX51, DX52 bez powłok i z powłokami cynku-Zn, cynkowo-aluminiowych- Zn-Al., oraz aluminiowo-krzemowych Al.-Si.

Wytrzymałość materiału wejściowego: min. 270 N/mm2

Maks. 450 N/mm2

Wymagania taśm wejściowych: taśmy gorącowalcowane trawione
taśmy zimnowalcowane oraz taśmy zimnowalcowane z powłokami

cynku-Zn, cynkowo-aluminiowych- Zn-Al., oraz aluminiowo-

krzemowych Al.-Si.

Grubość: min 1,0mm, maks. 3,0mm

Szerokość: min 50mm, maks. 300mm

Wymiary kręgu wejściowego:

– Maksymalna średnica zewnętrzna kręgu taśmy: 1800mm

– Średnica wewnętrzna kręgu taśmy: min. 500mm

– Maksymalny ciężar kręgu taśmy: 6000kg

Maksymalna wartość redukcji: 25%

Minimalna grubość po redukcji: 0,5 mm
Tolerancja grubości po redukcji +/- 20
µ

Wymiary kręgu wyjściowego po redukcji:

– Maksymalna średnica zewnętrzna kręgu taśmy: 1800mm

– Średnica wewnętrzna kręgu taśmy: min. 500mm

– Maksymalny ciężar kręgu taśmy: 6000kg

Prędkość walcowni 5 – 200 m/min na wylocie

Klatka walcownicza wykonana jako klatka Quarto.

Walcownia wykonana w technologii jednego cyklu walcowania, bez rewersu.

Klatka walcownicza Quarto 250/100 – 400 z maksymalną siłą

Maksymalna siła walcowania : 1000kN

Miernik grubości: dotykowy, typu VOLLMER

Specyfikacja wyposażenia:

Walcownia powinna zawierać:

 • Rozwijak kręgów taśmy 6 t

 • Rolkę kierunkową z pomiarem ciągu

 • Automatyczny stół podający

 • Klatkę walcowniczą Quarto

 • Rolki odgniatające (czyszczące) i przedmuch

 • Dotykowy miernik grubości

 • Rolkę kierunkową z pomiarem ciągu

 • Nawijak kręgów taśmy 6 t

 • Infrastrukturę elektroniczno- elektryczną wraz z pełnym wyposażeniem

 • Infrastrukturę hydrauliczną wraz z pełnym wyposażeniem

 • Doprowadzenie środka chłodząco- smarującego wraz z niezbędnymi komponentami

 • Urządzenie zabezpieczające układ odciągania i filtracji oparów

Termin dostawy walcowni: maksymalnie do 15.10.2017

Okres uruchomienia: maksymalnie 6 tygodni od daty dostawy

Gwarancja: minimum 12 miesięcy na części mechaniczne, minimum 9 miesięcy na części elektroniczne od daty uruchomienia.

Czas reakcji serwisu: poprzez modem – maksymalnie 12 godzin (w dni robocze); czas dojazdu- w czasie trwania gwarancji: maksymalnie 4 dni, – pogwarancyjnie: 5 dni.

Dostępność części zamiennych: minimum 5 lat od daty dostawy na części elektroniczne, minimum 10 lat od daty dostawy na części mechaniczne

Walcownia zgodna z wymogami CE na rynku Europejskim.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie maszyny były nowe oraz posiadały wszystkie wymagane prawem europejskim dokumenty dopuszczające maszyny do obrotu i użytkowania, a także spełniały parametry wyszczególnione w zapytaniu.

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy walcowni: maksymalnie do 15.10.2017

Okres uruchomienia: maksymalnie 6 tygodni od daty dostawy

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: wypisu z rejestru przedsiębiorców(KRS), zaświadczenia VAT UE.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania. Doświadczenie w budowaniu walcowni do walcowania taśm: minimum 3 walcownie do walcowania taśm zgodne z wyżej opisanymi wymaganiami, potwierdzone referencjami z możliwościąwizytacji w zakładzie produkcyjnym.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien posiadać niezbędny potencjał techniczny umożliwiający realizację dostawy walcowni do walcowania taśm opisanej w przedmiocie zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty stanowiąc- załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kary umownej w wysokości 0,3% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji zlecenia.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawca zobowiązany jest przedstawić:

 1. Dokument rejestrowy firmy, jeżeli nie współpracował do tej pory z Zamawiającym

 2. Zaświadczenie VAT UE

 3. Parametry techniczne walcowni.

 4. Rysunki techniczne walcowni

 5. Warunki i zakres gwarancji

 6. Warunki i zakres dostawy

 7. Minimum 3 referencje potwierdzające dostarczone i oddane do użytku (protokół odbioru) walcownie do walcowania taśm

Kupujący dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do oceny skierowane będą oferty wykonawców spełniających wymagane podstawowe kryteria. Kryterium oceny:

Lp Nazwa kryterium punktacja maksymalna ilość punktów
1. Cena netto

Proporcjonalnie wg wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofert

C = —————————————————— x 40 pkt

cena brutto oferty badanej

40
2. Serwis

20 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:

– udział w uruchomieniu urządzenia;

– udostępnienie oprogramowania walcowni dla serwisu zakładowego firmy Kiepurex;

– czas reakcji serwisu ≤ 2 dni.

10 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:
– udział w uruchomieniu urządzenia;

– udostępnienie oprogramowania walcowni dla serwisu zakładowego firmy Kiepurex;

– czas reakcji serwisu ≤ 3 dni.

5 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:
– udział w uruchomieniu urządzenia;

– udostępnienie oprogramowania walcowni dla serwisu zakładowego firmy Kiepurex;

– czas reakcji serwisu ≤ 4 dni.

20
3. Termin dostawy

20 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy poniżej lub równy 11 miesięcy;
10 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy od 11 do 13 miesięcy;

5 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy 13 miesięcy;

20
4. Czas trwania gwarancji i dostawa części zamiennych

20 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje:
-gwarancję na części mechaniczne- min. 18 miesiące;
– gwarancję na części elektroniczne- min. 12 miesięcy;
– zapewnienie dostawy części zamiennych – przez min. 10 lat na części elektroniczne;
– zapewnienie dostawy części zamiennych – przez min. 15 lat na części mechaniczne.
10 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje:
-gwarancję na części mechaniczne- min. 12 miesięcy;
– gwarancję na części elektroniczne- min. 12 miesięcy;
– zapewnienie dostawy części zamiennych – przez min. 7 lat na części elektroniczne;
– zapewnienie dostawy części zamiennych – przez min. 12 lat na części mechaniczne.

5 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje:
-gwarancję na części mechaniczne- min. 12 miesięcy;
– gwarancję na części elektroniczne- min. 9 miesięcy;
– zapewnienie dostawy części zamiennych – przez min. 5 lat na części elektroniczne;
-zapewnienie dostawy części zamiennych – przez min. 10 lat na części mechaniczne.

20

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Plik do pobrania- Formularz Oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 POIR 3.2.1 2016