Zapytanie ofertowe – 1/POIR/3.2.1/2016

zapytanieofertowe_ue

Zapytanie ofertowe – 1/POIR/3.2.1/2016

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 7.10.2016r. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

1) osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską na adres siedziby Zamawiającego: „KIEPUREX” Spółka jawna A.P.P. Kiepurowie, Wapiennik 25, 42- 165 Lipie.

2) elektronicznie na adres e-mail: kiepurex.przetargi@op.pl

W przypadku dostarczenia osobistego lub przesłania oferty pocztą/kurierem o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty do wyżej wskazanego oddziału Zamawiającego.

Termin składania ofert

Do dnia 7.10.2016r do godziny 23:59:59.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kiepurex.przetargi@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Kiepuraprzemyslaw.kiepura@kiepurex.pl, tel +48 34 318 89 39

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do produkcji rur i kształtowników z różnych gatunków stali niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy KIEPUREX poprzez wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnych, cienkościennych rur i kształtowników” w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Miejsce realizacji dostawy:

Polska, 98-355 Działoszyn, Trębaczew, ul. Przemysłowa 20

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do realizacji projektu, umożliwiająca wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów- cienkościennych rur i kształtowników z różnych gatunków stali bez powłok i z powłokami(cynku-Zn, cynkowo-aluminiowych- Zn-Al., oraz aluminiowo-krzemowych Al.-Si). Materiał ten jest niezbędny do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy KIEPUREX poprzez wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnych, cienkościennych rur i kształtowników” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do realizacji projektu, umożliwiająca wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów- cienkościennych rur i kształtowników z różnych gatunków stali bez powłok i z powłokami(cynku-Zn, cynkowo-aluminiowych- Zn-Al., oraz aluminiowo-krzemowych Al.-Si).

Dane techniczne:

Zakres wymiarowy:

 • Średnica rur- 16~63mm

 • Wymiary profili kwadratowych- 12x12mm~50x50mm

 • Wymiary profili prostokątnych- 10x15mm~70x30mm

 • Zakres grubości- 0,7~2,5mm

 • Zakres długości rur i profili- 4~8m

Materiał:

 • Stal węglowa, niskowęglowa, spawalna, zimno- gorącowalcowana.

 • Granica plastyczności – Re

 • 155~420MPa

Krąg wejściowy:

 • Ciężar- max 4t

 • Średnica wewnętrzna- 508~610mm

 • Średnica zewnętrzna- do 2100mm

 • Szerokość wejściowa taśmy: 45-200mm

Specyfikacja linii:

Prędkość linii- 100-150 m/min (prędkość zależna od przekroju rury/ profilu)

Tolerancje:

Tolerancja długości rur i profili: -0 +2mm dla długości 4-8m przy stałej prędkości produkcji 140 m/min)

Tolerancja średnicy zewnętrznej dla rur okrągłych:

 • fi 16-42mm: max.+/- 0,150 mm

 • fi 43-51mm: max.+/- 0,175 mm

 • fi 52-63mm: max.+/- 0,200 mm

Tolerancja dla profili prostokątnych i kwadratowych, w których jeden z boków mieści się w przedziale wymiarowym:

 • 12-20mm: max.+/- 0,150 mm

 • 25-35mm: max.+/- 0,175 mm

 • 40-50mm: max.+/- 0,200 mm

 • 60-70mm: max.+/- 0,250 mm

Specyfikacja wyposażenia:

Linia powinna składać się z:

 • dwustronnego rozwijaka taśm;

 • zespół do łączenia końców taśmy (półautomatyczny);

 • akumulator taśmy;

 • miejsce do zamontowania stołu skrawającego brzegi taśmy z powłok Zn; Zn-Al; Al.-Si)

 • sekcja formowania;

 • sekcja zgrzewania;

 • sekcja usuwania wypływki wewnętrznej oraz zewnętrznej;

 • sekcja chłodzenia;

 • sekcja kalibrowania wraz z głowicą naprowadzającą zgrzewu

 • defektomat;

 • sekcja głowic turka (4 głowice turka);

 • sekcja cięcia;

 • stół odkładczy;

 • jeden kompletny osprzęt do produkcji rury (średnica do ustalenia);

 • średnica wałów klatek napędzanych fi 60;

 • średnica wałów klatek bocznych bez napędu (pośrednich) fi 35.

 • energooszczędny napęd piły z silnikiem 2 lub 4 biegunowym, z przemiennym hamowaniem,

 • zgodny z EU640/2009 i IEC60034-30

Termin dostawy linii: maksymalnie 12 miesięcy od dnia podpisania kontraktu

Okres uruchomienia: maksymalnie 6 tygodni od daty dostawy

Gwarancja: minimum 12 miesięcy na części mechaniczne, minimum 9 miesięcy na części elektroniczne.

Czas reakcji serwisu: poprzez modem – maksymalnie 12 godzin (w dni robocze); czas dojazdu- w czasie trwania gwarancji: minimum 4 dni, – pogwarancyjnie: 5 dni.

Dostępność części zamiennych: minimum 5 lat od daty dostawy na części elektroniczne, minimum 10 lat od daty dostawy na części mechaniczne

Linia zgodna z wymogami CE na rynku Europejskim.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie maszyny były nowe oraz posiadały wszystkie wymagane prawem europejskim dokumenty dopuszczające maszyny do obrotu i użytkowania, a także spełniały parametry wyszczególnione w zapytaniu.

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy linii: maksymalnie 12 miesięcy od dnia podpisania kontraktu

Okres uruchomienia: maksymalnie 6 tygodni od daty dostawy

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: podpisanegoOświadczenia stanowiącego element formularza oferty, wypisu z rejestru przedsiębiorców(KRS), zaświadczenia VAT UE.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania. Doświadczenie w budowaniu linii do produkcji rur i profili stalowych: minimum 3 linie produkcyjne zgodne z wyżej opisanymi wymaganiami, potwierdzone referencjami z możliwością wizytacji w zakładzie produkcyjnym.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien posiadać niezbędny potencjał techniczny umożliwiający realizację dostawy linii do produkcji rur i profili stalowych opisanej w przedmiocie zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Minimalna liczba pracowników Wykonawcy – 150 osób. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie zaświadczenia o ilości zatrudnionych pracowników z firmy ubezpieczeniowej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Minimalny przychód Wykonawcy osiągnięty za rok 2015 – 40 mln Euro. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie dokumentów finansowych potwierdzonych przez urząd finansowy, pod który podlega oferent.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kary umownej w wysokości 0,3% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji zlecenia.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawca zobowiązany jest przedstawić

 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 z terminem ważności do 30.12.2016r.

 2. Dokument rejestrowy firmy, jeżeli nie współpracował do tej pory z Zamawiającym

 3. Zaświadczenie VAT UE

 4. Parametry techniczne linii.

 5. Rysunki techniczne linii

 6. Warunki i zakres gwarancji

 7. Warunki i zakres dostawy

 8. Minimum 3 referencje potwierdzające dostarczone i oddane do użytku (protokół odbioru) linie do produkcji rur i profili stalowych

 9. Potwierdzenie obrotów jakie uzyskał wykonawca za rok 2015 – dokumenty finansowe potwierdzone przez urząd finansowy, pod który podlega oferent

 10. Zaświadczenie o ilości zatrudnionych pracowników z firmy ubezpieczeniowej.

Kupujący dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do oceny skierowane będą oferty wykonawców spełniających wymagane podstawowe kryteria. Kryterium oceny:

Lp Nazwa kryterium punktacja maksymalna ilość punktów
1. Cena netto

4 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę poniżej i równą 1.350.000 euro

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę od 1.350.001 do 1.450.000 euro
0 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę powyżej 1.450.001 euro

4
2. Serwis

4 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:

– udział w uruchomieniu urządzenia;

– udostępnienie oprogramowania linii dla serwisu zakładowego firmy Kiepurex;

– czas reakcji serwisu ≤ 2 dni.

2 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:
– udział w uruchomieniu urządzenia;

– udostępnienie oprogramowania linii dla serwisu zakładowego firmy Kiepurex;

– czas reakcji serwisu ≤ 3 dni.

0 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:
– udział w uruchomieniu urządzenia;

– udostępnienie oprogramowania linii dla serwisu zakładowego firmy Kiepurex;

– czas reakcji serwisu ≤ 4 dni.

4
3. Termin dostawy

4 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy poniżej lub równy 9 miesięcy;
2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy od 9 do 11 miesięcy;

0 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy 12 miesięcy;

4
4. Czas trwania gwarancji i dostawa części zamiennych

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje:
-gwarancję na części mechaniczne- min. 24 miesiące;
– gwarancję na części elektroniczne- min. 12 miesięcy;
– zapewnienie dostawy części zamiennych – przez min. 10 lat na części elektroniczne;
– zapewnienie dostawy części zamiennych – przez min. 15 lat na części mechaniczne.
2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje:
-gwarancję na części mechaniczne- min. 18 miesięcy;
– gwarancję na części elektroniczne- min. 12 miesięcy;
– zapewnienie dostawy części zamiennych – przez min. 7 lat na części elektroniczne;
– zapewnienie dostawy części zamiennych – przez min. 12 lat na części mechaniczne.

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje:
-gwarancję na części mechaniczne- min. 12 miesięcy;
– gwarancję na części elektroniczne- min. 9 miesięcy;
– zapewnienie dostawy części zamiennych – przez min. 5 lat na części elektroniczne;
-zapewnienie dostawy części zamiennych – przez min. 10 lat na części mechaniczne.

3
5. Tolerancje wymiarowe

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje tolerancje:

-dla średnicy zewnętrznej rur okrągłych:

*fi 16-42 mm: +/- 0,100mm
*fi 43-51 mm: +/- 0,125mm
*fi 52-63 mm: +/- 0,150mm
– dla profili prostokątnych i kwadratowych, w których jeden z boków mieści się w przedziale wymiarowym:
*12-20mm: +/- 0,100mm
*25-35mm: +/- 0,125mm
*40-50mm: +/- 0,150mm
*60-70mm: +/- 0,200mm
2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje tolerancje:

-dla średnicy zewnętrznej rur okrągłych:

*fi 16-42 mm: +/- 0,125mm
*fi 43-51 mm: +/- 0,150mm
*fi 52-63 mm: +/- 0,175mm
– dla profili prostokątnych i kwadratowych, w których jeden z boków mieści się w przedziale wymiarowym:
*12-20mm: +/- 0,125mm
*25-35mm: +/- 0,150mm
*40-50mm: +/- 0,175mm
*60-70mm: +/- 0,225mm

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje tolerancje:

-dla średnicy zewnętrznej rur okrągłych:

*fi 16-42 mm: +/- 0,150mm
*fi 43-51 mm: +/- 0,175mm
*fi 52-63 mm: +/- 0,200mm
– dla profili prostokątnych i kwadratowych, w których jeden z boków mieści się w przedziale wymiarowym:
*12-20mm: +/- 0,150mm
*25-35mm: +/- 0,175mm
*40-50mm: +/- 0,200mm
*60-70mm: +/- 0,250mm

3

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Plik do pobrania – Formularz Oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1-POIR-3.2.1-2016