Zakup urządzenia do usuwania wypływki wewnętrznej

unia

KIEPUREX Spółka Jawna
A.,P.,P. Kiepurowie
Wapiennik 25
42-165 Lipie
Tel. 34 31 88 939


Wapiennik, 19.01.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020- Kredyt na innowacje technologiczne, zwracamy się z prośbą  o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup urządzenia do usuwania wypływki wewnętrznej.

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Materiał:

Stal węglowa w gatunku: DC01, DD11, S235
Grubość materiału: od 0,45mm do 3,0mm

Prędkość linii:
Maksymalna prędkość 150m/min

Zakres średnic wewnętrznych rur: Od 14 do 28

Postanowienia ogólne:

zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
– zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do usuwania wypływki wewnętrznej do realizacji projektu, umożliwiająca produkcję profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Zamawiający wymaga, aby urządzenie było nowe oraz posiadało wszystkie wymagane prawem europejskim dokumenty dopuszczające do użytkowania, a także spełniało parametry wyszczególnione w zapytaniu.

Oferta powinna zawierać:

1. Cenę całkowitą
2. Czas realizacji
3. Czas reakcji serwisu i dostępności części zamiennych
4. Pełną specyfikację wszystkich elementów wchodzących w skład urządzenia
5. Nazwę oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

– Cena netto
– Termin dostawy
– Serwis (dostępność części zamiennych)

Termin złożenia oferty:

Prosimy o złożenie oferty ostatecznie do 25.01.2016r.

Specyfikacja do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu urządzenia do usuwania wypływki wewnętrznej

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przedstawionych kryteriów oceny ofert:

L.p. Nazwa Sposób oceny Maksymalna ilość punktów
Cena netto 6 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 180.000zł;

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 200.000zł;

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę powyżej 200.000zł.

6
Termin dostawy 3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy do 05.03.2016r.;
2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy do 19.03.2016r.1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy po 19.03.2016r.
3
Serwis i dostępność części zamiennych 3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje serwis i dostępność części zamiennych do 2 tygodni;

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje serwis i dostępność części zamiennych od 2 tygodni do 4 tygodni

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje serwis i dostępność części zamiennych powyżej 4 tygodni.

3

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, z uwzględnieniem przypisanych kryteriów wag.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie oceniana wyżej).
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji

Z poważaniem,
Przemysław Kiepura

(tel. 509 970 910)

kiepurex@op.pl

Firma KIEPUREX Spółka Jawna A., P., P. Kiepurowie pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom, za złożenie ofert dotyczących zakupu urządzenia do usuwania wypływki wewnętrznej.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta zaproponowana przez firmę Alpha Metall GmbH & Co. KG.

Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział w przetargu wyrażając uznanie za włożony wkład pracy w przygotowanie ofert.