Zakup linii do produkcji rur i profili

unia

Wapiennik, 18.12.2015r.

KIEPUREX Spółka Jawna
A., P., P. Kiepurowie
Wapiennik 25
42-165 Lipie
Tel. 34 31 88 939

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020- Kredyt na innowacje technologiczne, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup linii do produkcji rur i profili.

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Dane techninczne:

Zakres wymiarowy:

 • Średnica rur- 10~38mm
 • Wymiary profili kwadratowych- 10x10mm~25x25mm
 • Wymiary profili prostokątnych- 10x15mm~35x15mm
 • Zakres grubości- 0,45~2,5mm
 • Długości rur i profili- 4~8m

Materiał :

 • Stal węglowa, niskowęglowa, spawalna, zimno- gorącowalcowana.
 • Granica plastyczności – 175~355MPa
 • Górna granica plastyczności – max 420MPa
 • Szerokość kręgu- 30~100mm

Krąg wejściowy:

 • Ciężar- max 3t
 • Średnica wewnętrzna- 508~610mm
 • Średnica wewnętrzna- 900~2000mm

Specyfikacja linii:

 • Prędkość linii- max 180m/min
 • Kierunek pracy- od prawej do lewej

Tolerancje:

 • Tolerancja długości- 0±5mm
 • Tolerancja średnicy zewnętrznej dla
 • rur okrągłych- Zgodnie z normą EN 10305-3
 • Tolerancja dla profile prostokątnych i kwadratowych- Zgodnie z normą EN 10305-5

Specyfikacja wyposażenia:

Linia powinna składać się z:

 •   rozwijaka;
 •   stół do łaczenia końców taśmy;
 •   akumulator taśmy;
 •   sekcja formowania;
 •   sekcja zgrzewania;
 •   sekcja usuwania wypływki;
 •   sekcja chłodzenia;
 •   sekcja kalibrowania;
 •   defektomat;
 •   sekcja głowic turka (3 głowice turka);
 •   sekcja cięcia;
 •   sekcja odkładcza.

Postanowienia ogólne:

 •  zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 •  zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do realizacji projektu, umożliwiająca produkcję profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie maszyny były nowe oraz posiadały wszystkie wymagane prawem europejskim dokumenty dopuszczające maszyny do obrotu i użytkowania, a także spełniały parametry wyszczególnione w zapytaniu.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę całkowitą.
 2. Parametry techniczne linii.
 3. Przedstawienie oszczędności w zużyciu energii tej linii.
 4. Przestawienie rysunku technicznego przedstawiającego odległości pomiędzy klatkami w sekcji kalibrującej oraz w sekcji głowic turka.
 5. Przedstawienie warunków możliwości modyfikacji linii:
  •  w jakim zakresie jest to możliwe;
  •  czy w przypadku ustalenia pisemnego pomiędzy stronami o charakterze modyfikacji, zostanie utrzymana gwarancja.
 6. Nazwę oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

 •  Cena netto
 •  Serwis
 •  Oddziaływanie na środowisko i klimat
 •  Możliwość modyfikacji linii
 •  Termin dostawy(dostępność)

Termin złożenia oferty:

Prosimy o złożenie oferty ostatecznie do 22.12.2015r.

Specyfikacja do zapytania ofertowego

dotyczącego zakupu linii do produkcji rur i profili

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przedstawionych kryteriów oceny ofert:

L.p.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1.

Cena netto

6 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę poniżej i równą 1.000.000 euro

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę od 1.000.001 do 1.200.000 euro
1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę powyżej 1.200.000 euro

6

2.

Serwis

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:

– udział w uruchomieniu urządzenia;

– udostępnienie oprogramowania linii dla serwisu zakładowego firmy Kiepurex;

– czas reakcji serwisu ≤ 3 dni.

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:
– udostępnienie oprogramowania linii dla serwisu zakładowego firmy Kiepurex;

– czas reakcji serwisu ≤ 3 dni.

0 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:
– czas reakcji serwisu ≤ 3 dni.

2

3.

Oddziaływanie na środowisko i klimat

2 punkty – otrzyma oferent, którego oferowane urządzenie ma bardzo pozytywny wpływ na środowisko i klimat:

– odzysk energii przy hamowaniu(prosimy o podanie wartości procentowej odzyskiwanej energii)

– konfiguracja silników elektrycznych i sterowania linii, umożliwiająca na ponowne wykorzystanie energii odzyskanej w trakcie hamowania elementów składowych linii;
1 punkt – otrzyma oferent, którego oferowane urządzenie ma pozytywny wpływ na środowisko i klimat:

– odzysk energii przy hamowaniu(prosimy o podanie wartości procentowej odzyskiwanej energii);

0 punktów – otrzyma oferent, który nie przedstawi stanowiska w tej kwestii.

2

4.

Możliwość modyfikacji linii

2 punkty – otrzyma oferent, który zgodzi się na modyfikację linii w czasie trwania gwarancji, po jego pisemnej zgodzie;
1 punkt – otrzyma oferent, który po wprowadzeniu modyfikacji dokonanych przez kupującego nie utrzyma gwarancji;

0 punktów – otrzyma oferent, który nie wyrazi zgody na modyfikację w czasie trwania gwarancji, oraz w przypadku braku stanowiska oferenta w tej kwestii.

2

5.

Termin dostawy

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy poniżej lub równy 3 miesiące;
1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy powyżej 3 miesiące.

2

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, z uwzględnieniem przypisanych kryteriów wag.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie oceniana wyżej).

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Przemysław Kiepura
(tel. 509 970 910)
kiepurex@op.pl

Firma KIEPUREX Spółka Jawna A., P., P. Kiepurowie pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom, za złożenie ofert dotyczących zakupu linii do produkcji rur i profili stalowych.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta zaproponowana przez firmę Fives OTO S.p.A..

Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział w przetargu wyrażając uznanie za włożony wkład pracy w przygotowanie ofert.