Zakup linii do cięcia wzdłużnego stali(blach w kręgach)

unia

Wapiennik, 18.12.2015r.

KIEPUREX Spółka Jawna
A.,P.,P. Kiepurowie
Wapiennik 25
42-165 Lipie
Tel. 34 31 88 939

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020- Kredyt na innowacje technologiczne, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup linii do cięcia wzdłużnego stali węglowej (blach w kręgach).

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Dane techniczne:

 • Prędkość robocza- 0-150 m/min

Materiał :

 • typ – stal węglowa, w gatunku DC01, DD11, S235.
 • Wytrzymałość na rozciąganie- 450N/mm2
 • Granica plastyczności – 350N/mm2

Taśma wejściowa:

 • Szerokość- min 400mm, max 1550mm
 • Grubość- min 0,45mm, max 3,0mm

Krąg wejściowy:

 • Waga- max 24t
 • Średnica wewnętrzna- 508mm(nominalna)
 • Średnica zewnętrzna- max 1800mm

Postanowienia ogólne:

 •  zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 •  zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do realizacji projektu, umożliwiająca produkcję profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie maszyny były nowe oraz posiadały wszystkie wymagane prawem europejskim dokumenty dopuszczające maszyny do obrotu i użytkowania, a także spełniały parametry wyszczególnione w zapytaniu.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę całkowitą.
 2. Parametry techniczne linii.
 3. Nazwę oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena netto
 • Serwis
 • Oddziaływanie na środowisko i klimat
 • Termin dostawy(dostępność)

Termin złożenia oferty:

Prosimy o złożenie oferty ostatecznie do 22.12.2015r.

Specyfikacja do zapytania

ofertowego dotyczącego zakupu linii do cięcia wzdłużnego

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przedstawionych kryteriów oceny ofert:

L.p.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1.

Cena netto

6 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę poniżej lub równą 700.000 euro

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę od 700.001 do 900.000 euro
1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę powyżej 900.000 euro

6

2.

Serwis

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:

– ustawienie urządzeń;

– uruchomienie urządzenia;

– szkolenie z obsługi;

– umożliwienie dostępu do oprogramowania linii dla serwisu zakładowego firmy Kiepurex;

– czas reakcji serwisu ≤ 3 dni.

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:
– umożliwienie dostępu do oprogramowania linii dla serwisu zakładowego firmy Kiepurex;

– czas reakcji serwisu ≤ 3 dni.

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:
– czas reakcji serwisu ≤ 3 dni.

3

3.

Oddziaływanie na środowisko i klimat

2 punkty – otrzyma oferent, którego oferowane urządzenie ma bardzo pozytywny wpływ na środowisko i klimat:

– odzysk energii przy hamowaniu(prosimy o podanie wartości procentowej odzyskiwanej energii)

– konfiguracja silników elektrycznych i sterowania linii, umożliwiająca na ponowne wykorzystanie energii odzyskanej w trakcie hamowania elementów składowych linii;
1 punkt – otrzyma oferent, którego oferowane urządzenie ma pozytywny wpływ na środowisko i klimat:

– odzysk energii przy hamowaniu(prosimy o podanie wartości procentowej odzyskiwanej energii);

0 punktów – otrzyma oferent, który nie przedstawi stanowiska w tej kwestii.

2

4.

Termin dostawy

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy poniżej lub równy 3 miesiące;
1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy powyżej 3 miesiące.

2

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, z uwzględnieniem przypisanych kryteriów wag.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie oceniana wyżej).

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Przemysław Kiepura
(tel. 509 970 910)
kiepurex@op.pl

Firma KIEPUREX Spółka Jawna A., P., P. Kiepurowie pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom, za złożenie ofert dotyczących zakupu linii do cięcia wzdłużnego blach w kręgach.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta zaproponowana przez firmę CAMU S.R.L..

Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział w przetargu wyrażając uznanie za włożony wkład pracy w przygotowanie ofert.