Wykonanie dołu pętlowego

unia

Wapiennik, 28.12.2015r.

KIEPUREX Spółka Jawna
A., P., P. Kiepurowie
Wapiennik 25
42-165 Lipie
Tel. 34 31 88 939

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020- Kredyt na innowacje technologiczne, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na kompleksowe wykonanie dołu pętlowego dla linii do cięcia wzdłużnego blach.

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Wykonanie dołu pętlowego zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

Opis techniczny zamówienia:

 •  obsługa i nadzór geodezyjny;
 •  prace rozbiórkowe;
 •  wykonanie wykopów;
 •  wykonanie dołu pętlowego, płyty dennej oraz kanałów;
 •  inwentaryzacja powykonawcza.
 • Dostosowanie do potrzeb dostawcy linii do cięcia wzdłużnego.

Postanowienia ogólne:

 •  zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 •  zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dołu pętlowego dla linii do cięcia wzdłużnego blach do realizacji projektu, umożliwiające produkcję profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę całkowitą.
 2. Termin całkowitego wykonania.
 3. Warunki gwarancji.
 4. Gwarancję szczelności.
 5. Nazwę oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

 •  Cena netto
 •  Termin realizacji wykonania
 •  Gwarancja szczelności

Termin złożenia oferty:

Prosimy o złożenie oferty ostatecznie do 30.12.2015r.

Specyfikacja do zapytania ofertowego
dotyczącego kompleksowego wykonania dołu pętlowego

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przedstawionych kryteriów oceny ofert:

L.p.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1.

Cena netto

6 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę poniżej i równą 700.000 złotych

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę od 700.001 do 800.000 złotych
0 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę powyżej 800.000 złotych

6

2.

Termin realizacji wykonania

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje termin realizacji poniżej lub równy 4 tygodnie;
1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje termin realizacji powyżej 4 tygodni.

2

3.

Gwarancja szczelności

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje szczelność ścian i dna wykonanego dołu pętlowego.
0 punktów – otrzyma oferent, który nie zaproponuje szczelności ścian i dna przy wykonaniu dołu pętlowego.

2

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, z uwzględnieniem przypisanych kryteriów wag.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie oceniana wyżej).

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Przemysław Kiepura
(tel. 509 970 910)
kiepurex@op.pl

Firma KIEPUREX Spółka Jawna A., P., P. Kiepurowie pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom, za złożenie ofert dotyczących kompleksowego wykonania dołu pętlowego.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta zaproponowana przez firmę PRZEM-BUD Sp. z o.o..

Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział w przetargu wyrażając uznanie za włożony wkład pracy w przygotowanie ofert.