Zakup półprzewodnikowego generatora o wysokiej częstotliwości

unia

Wapiennik, 05.01.2016r.

KIEPUREX Spółka Jawna
A., P., P. Kiepurowie
Wapiennik 25
42-165 Lipie
Tel. 34 31 88 939

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020- Kredyt na innowacje technologiczne, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup półprzewodnikowego generatora wysokiej częstotliwości do zgrzewania stali węglowej o mocy 250 KW.

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Dane techniczne:

 • Moc generatora 250 KW
 • Zgrzewany materiał :
 • Typ – stal węglowa, w gatunku DC01, DD11, S235.
 • Grubość- min 0,45mm, max 3,0mm
 • Średnica zgrzewanych rur – od ⌀10 do ⌀38
 • Stabilizacja częstotliwości- utrzymywanie stałej częstotliwości zgrzewania dla całego zakresu wymiarów grubości i materiałów zgrzewanych rur z dokładnością do 5%.

Postanowienia ogólne:

 • zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półprzewodnikowego generatora do realizacji projektu, umożliwiająca produkcję profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie maszyny były nowe oraz posiadały wszystkie wymagane prawem europejskim dokumenty dopuszczające maszyny do obrotu i użytkowania, a także spełniały parametry wyszczególnione w zapytaniu.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę całkowitą.
 2. Parametry techniczne generatora.
 3. Nazwę oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena netto
 • Serwis
 • Termin dostawy(dostępność)

Termin złożenia oferty:

Prosimy o złożenie oferty ostatecznie do 11.01.2016r.

Specyfikacja do zapytania ofertowego
dotyczącego zakupu półprzewodnikowego generatora

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przedstawionych kryteriów oceny ofert:

L.p.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1.

Cena netto

6 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę poniżej lub równą 750.000 złotych

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę od 750.001 do 800.000 złotych
1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę powyżej 800.000 złotych

6

2.

Serwis

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:

– serwis w Polsce;

– udział serwisanta przy rozruchu generatora + szkolenie;

– czas reakcji serwisu do 48 h.

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:
– udział serwisanta przy rozruchu generatora + szkolenie;

– czas reakcji serwisu do 72 h.

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:
– czas reakcji serwisu do 72 h.

3

3.

Termin dostawy

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy do 31.01.2016r.;
2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy do 15.02.2016r.;

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy po 15.02.2016r.;

3

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, z uwzględnieniem przypisanych kryteriów wag.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie oceniana wyżej).

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Przemysław Kiepura
(tel. 509 970 910)
kiepurex@op.pl

Firma KIEPUREX Spółka Jawna A., P., P. Kiepurowie pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom, za złożenie ofert dotyczących zakupu półprzewodnikowego generatora wysokiej częstotliwości.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta zaproponowana przez firmę Inductotherm Heating & Welding Ltd.

Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział w przetargu wyrażając uznanie za włożony wkład pracy w przygotowanie ofert.